Op weg naar een lichtere kerk – Toekomstvisie

Een pragmatische toekomstvisie

Gerard Raven

Hoe willen we nu en in de toekomst kerk zijn in Amersfoort? Deze beleidsmatige vraag komt steeds weer aan bod in de Algemene Kerkenraad (AK), het bestuur van de Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA). Beleid maken hebben we vaker gedaan; in 2010 schreven we onze laatste beleidsnota en in 2019 ontwikkelden we vier speerpunten: de solidariteit tussen wijken, de relatie wijken-AK, de stadsdominee en samenwerking met andere kerken.

Deze speerpunten werkten we in het voorjaar van 2022 uit tot een concreet plan. We hadden het daarin o.a. over digitale kerk en stedelijke portefeuilles. Toen bleek dat dit veel te ambitieus was, gingen we terug naar de tekentafel. Terug naar een lichtere kerk, een slagvaardige PGA. Dit nieuwe stuk is vooral een visie op onze aanpak, hóe we samen willen werken. Concretere plannen maken we gaandeweg. We delen onze toekomstvisie graag met u als lid van de PGA.

Verbinding in Amersfoort

Amersfoort kent een rijke geschiedenis van geestelijk leven. De stad staat vol kerken. Terwijl in heel Nederland de kerk naar de marge verschoof was dat hier minder. Zo hebben wij in deze eeuw maar één kerkgebouw gesloten. Iets om dankbaar voor te zijn.

Natuurlijk zien we ook hier dat de overdracht van het geloof naar de volgende generatie niet meer vanzelf gaat. Maar daarmee beseffen we ook hoe waardevol het is om samen te komen in het geloof en dat de Heer zelf aanwezig is.

Die verbondenheid delen we met alle wijkgemeenten van de PGA. We beseffen steeds meer dat niemand op zichzelf kerk kan zijn, dat we zorg voor elkaar dragen en samen getuige zijn van het evangelie van Christus, in woord en daad.

Samenwerken en samen kerk zijn heeft in deze tijd een lichte structuur nodig. Mobiel, flexibel en gericht op de kern van kerkzijn.

De rol van de Algemene Kerkenraad

De AK geeft leiding aan de organisatie van de PGA. Hierin zijn alle wijkgemeenten vertegenwoordigd, het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen. Het is een ontmoetingsplek waar we plannen maken voor onderlinge samenwerking, hete hangijzers bespreken, elkaar bemoedigen en toerusten.

Lichte structuur

Een lichte structuur betekent voor de AK dat we minder gaan vergaderen en niet alle oude ballen in de lucht houden. We stellen scherpe vragen, aan onszelf en aan elkaar. Hoe zijn onze wijkgemeenten plaatsen van Godsontmoeting? Wat willen we overdragen aan een volgende generatie?

Meer betrokkenheid bij wijkgemeenten

Het dagelijks bestuur van de AK gaat vaker op bezoek bij de wijkraden. De AK zal sneller in actie komen als een wijk in de gevarenzone komt. Dat is recent al gebeurd bij de Emmaüskerk, die ook zelf aangaf hulp nodig te hebben. Ook worden nieuwe vormen van samenwerking als het Kwartet en het Vierkerkenoverleg gevolgd; hiermee zijn acht van de tien wijken al meer met elkaar actief en worden de taken lichter. Er worden ook themabijeenkomsten over belegd.

De AK houdt steeds contact met de predikanten, diakenen en kerkrentmeesters. Een belangrijk instrument is de meerjarenplanning, waarin is uitgerekend of predikanten die vertrekken voor evenveel uur kunnen worden vervangen. De komende jaren gaan veel dominees met emeritaat, zodat het goed is nu al te weten waar we aan toe zijn.

Open en eerlijk

We beseffen dat ons werk saamhorigheid en samenwerking nodig heeft. Dat willen we stimuleren. Daarbij is het belangrijk dat we open en eerlijk zijn, ons niet mooier voordoen dan we zijn en helder communiceren. We vertrouwen daarin de Geest die onze zwakheid te hulp komt.

Missionaire roeping

We zien dat in een post-christelijke samenleving onze roeping anders wordt en realiseren ons dat we keuzes moeten maken over presentie van de kerk in de wijk en over eigentijdse vormen van missionair werk. We denken met elkaar na over nieuwe vormen van kerkzijn, ook voor bepaalde doelgroepen. Dat doen we trouwens al; denk bijvoorbeeld aan Nachtlicht. Maar we kunnen nog méér op zoek gaan naar het werk van de Geest in deze tijd.

Samenwerkingen

Het ministerie is de plek waar alle predikanten van de PGA elkaar ontmoeten. Ze proberen waar mogelijk samen te werken en doen dit van harte. Ze kijken o.a. naar de inzet van predikanten op PGA-niveau.

Het ministerie

Commissie Communicatie

De commissie Communicatie ondersteunt de contacten binnen en tussen de wijken, werkt aan nieuwe media en een website gericht op lezers buiten onze kring.

Diaconie

De diakenen hebben een eigen beleidsplan (2022-2027) waarin ze beschrijven hoe ze de komende jaren te werk gaan. De AK blijft dit werk ondersteunen en blijft werken aan diaconaal bewustzijn onder de kerkleden van de PGA.

De Stadsdominee

Stadsdominee Diederiek van Loo geeft invulling aan de missionaire taak van de PGA door buiten de kerk contacten te leggen en activiteiten te organiseren gericht op rand- en niet-kerkelijken. De AK ziet erop toe dat het werk stadsbreed en in de wijken blijft samenhangen en op elkaar inwerkt.

Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort Noord

De contacten met de protestantse gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord zijn geïntensiveerd. Ook worden verdere vormen van samenwerking gezocht; denk aan de kerkbladen Drieluik en Lopend Vuur. Er zal een moment aanbreken waarop we elkaar de vraag moeten stellen waarom we nog niet één zijn.

Raad van Kerken

De AK blijft de ontmoeting en samenwerking met de andere kerken en geloofsgemeenschappen in Amersfoort zoeken. Dit binnen het verband van de Raad van Kerken Amersfoort, waarbij ook nadrukkelijk aandacht is voor contacten met de migrantenkerken. We stimuleren interkerkelijke samenwerking in de wijk.

Wat de toekomst brengen moge….

Het werk van de PGA en de AK is nooit af en altijd in beweging. We stellen gaandeweg prioriteiten en maken verdere plannen. Daarin zoeken we altijd naar Gods wegen voor de kerk in Amersfoort en gaan onder Zijn zegen de toekomst tegemoet.

Uw gebed, inzet en kritische blik zijn daarbij voor ons onmisbaar. Wilt u doorpraten over de toekomstvisie, het werk van de AK of de samenwerking tussen de wijkgemeenten? Dan nodigen we u van harte uit om contact op te nemen met het moderamen (dagelijks bestuur) van de AK. Hiervoor mailt of belt u met de voorzitter, Gerard Raven: voorzitter@pkn-amersfoort.nl of 033 480 8639.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken