Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

De volgende onderdelen van de Protestantse Gemeente Amersfoort zijn geregistreerde ANBI instellingen:

  • Protestantse Gemeente te Amersfoort
  • Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amersfoort
A. Algemene gegevens

Kerkelijk bureau
Groenmarkt 19
3811 CP Amersfoort
033 – 4610441
info@pkn-amersfoort.nl
www.pkn-amersfoort.nl

Protestantse Gemeente Amersfoort:

  • RSIN 002584670
  • KvK-nummer 76349705

Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort:

  • RSIN 815976793
  • KvK-nummer 76351327

De Protestantse gemeente te Amersfoort is een geloofsgemeenschap die bij de Protestantse Kerk in Nederland hoort. Zie ook de kerkorde (statuten) van de PKN.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 25 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling en visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Gemeente te Amersfoort heeft ook een eigen beleidsplan.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders en medewerkers kerkelijk bureau, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten

De Algemene Kerkenraad heeft de eindverantwoordelijkheid over het werk in de kerk. Ze werken met de wijkgemeenten samen om al het werk gedaan te krijgen.

Een aantal taken besteden ze uit. Het college van Kerkrentmeesters (verantwoordelijk voor de financiën) en het college van Diakenen (verantwoordelijk voor de praktische ondersteuning in nood). Hieronder vind je het jaaroverzicht van het geld dat ze besteden en het werk dat ze doen.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de begroting is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

Als kerk krijgen we geen geld van de overheid (behalve voor een paar monumentale (kerk)gebouwen). We zijn (deels) afhankelijk van giften. Daarnaast hebben we een aantal gebouwen in ons bezit. We gebruiken het geld voor salarissen van predikanten, onderhoud van gebouwen en spullen, lonen van andere medewerkers én ondersteuning van de landelijke en plaatselijke kerk.

Hoe we dat precies verdelen vind je onder het kopje H.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken