De Protestantse Gemeente Amersfoort is een samenwerkingsverband van tien wijkgemeenten en de stadsdominee.

Adventkerk

Wij zijn een jonge, actieve en eigentijdse gemeente. Met het eeuwenoude Woord van God, de Bijbel, als leidraad willen we midden in onze tijd en samenleving staan. In de Adventkerk is veel aandacht voor de jeugd met kindernevendiensten en diverse clubs. Een gemeente met passie en een missie om de liefde van Christus te delen. De kerk staat in de wijk Kruiskamp. De gemeenteleden komen overal vandaan.

Kerkgebouw: Ringweg Kruiskamp 74, 3814 TE, tel. 033-4720031
Predikant: Ds. H.S. (Hendrik) Mosterd, tel. 033-2000408
Website: Adventkerk.nl

Bergkerk

Wij zijn een gemeente voor stad en regio met ruimte voor persoonlijke geloofsbeleving, in vieringen van woord en sacrament met een oecumenisch karakter, in aandacht voor liturgie en kerkmuziek, in een jaarlijkse ‘bergrede’, in verschillende gespreksgroepen, in het project ‘Onder de vijgenboom – zin in de ouderdom’, in pastorale en diaconale zorg en in een ‘op de groei aangepast’ jeugdwerk.

Kerkgebouw: dr. A. Kuyperlaan 2, 3818 JC, tel. 033-4617917
Predikant: ds. J. van Baardwijk, tel. 033-4613767
Website: www.bergkerk.nl

De Bron

Wij vormen een veelkleurige wijkgemeente. Dit komt op verschillende manieren tot uiting: in diversiteit van kerkdiensten met actieve inbreng van gemeenteleden, in een veelzijdig aanbod van kringen en groepen, in betrokkenheid op elkaar en op de buurt om ons heen. Samenbindend is onze basis: het evangelie van Jezus Christus.

Kerkgebouw: Vogelplein 1, 3815 GV, tel. 033-4728167
Predikant: ds. R.G. van der Zwan, tel. 033-4755158
Website: www.debronamersfoort.nl

De Brug

De Brug heeft drie kernwoorden als leidraad voor de komende jaren: verbinden, verdiepen en delen. We willen God en mensen verbinden in Jezus. We willen een gastvrije en inspirerende kerk zijn voor alle leeftijden. Het evangelie van Jezus staat centraal, maar we zoeken steeds opnieuw naar de betekenis die dat heeft voor ons dagelijks leven. We willen diepgang bieden op een manier, die zoveel mogelijk mensen begrijpen. Alles wat we van God en elkaar ontvangen, willen we graag delen met anderen in daden en woorden.

Kerkgebouw: Schuilenburgerweg 2, 3816 TB, tel. 033-4725109
Predikant: vacant
Website: www.debrugamersfoort.nl

De Hoeksteen

De Hoeksteen is een eigentijdse, veelkleurige, open Protestantse geloofsgemeenschap waar mensen tot hun recht mogen komen: jong en oud, op zondag en door de week. We geloven dat we elkaar gegeven zijn om het leven te vieren en vreugde, zorgen en verdriet te delen. Zo kunnen we worden die we mogen zijn. In het voetspoor van Jezus Christus, tot heil van onszelf en onze naaste en tot eer van God.

Kerkgebouw: Klaartje Donzepad 59, 3813 PZ, tel. 033-4807898
Predikant: ds. Lydia Kansen
Website: www.hoeksteenamersfoort.nl

Emmaüskerk

Onze gemeente is als een huis in de buurt, van en voor jong en oud, dynamisch, altijd in beweging. Een plek waar mensen met elkaar belangeloos leren en delen hoe verantwoordelijk mens te zijn. Met het oog op het Koninkrijk van God. Wij zijn met elkaar in gesprek, maar altijd met een derde gesprekspartner erbij, de Bijbel. Betrokken op de maatschappij en een ieder die bij ons binnenkomt vindt een warm welkom.

Kerkgebouw: Noordewierweg 131, 3812 DD, tel. 033-4613937
Website: www.emmauskerk-amersfoort.nl

Predikant: vacant

Fonteinkerk

De Fonteinkerk – dat is vóór alles een geïnspireerde groep mensen op een zoektocht naar zin en inzicht, naar antwoorden op de grote levensvragen. Daarbij staan we open voor nieuwe liturgische vormen en maken we veel gebruik van de muzikale talenten in ons midden. We zijn ook praktisch: in de dienst aan elkaar en aan de samenleving, waarbij ons vernieuwde bijgebouw ‘Huis van Zuid’ een prachtige ontmoetingsplek is. Onze leidraad is het Woord van God. We nodigen iedereen van harte uit om zich bij onze zoektocht aan te sluiten.

Kerkgebouw: Robert Kochstraat 4, 3817 JM, tel. 033-4614995
Predikant: vacant
Website: www.fonteinkerk-amersfoort.nl

Johanneskerk

Onze wijkgemeente is een samenwerkingsverband, waarvan doopsgezinden, remonstranten en vrijzinnig-protestanten deel uitmaken. De vorm waarin wij gemeente zijn is niet in steen gehakt: onze geloofstaal, onze liederen en onze activiteiten kunnen veranderen al naar gelang allerlei omstandigheden. Geloven, alleen en samen, mag vindingrijk zijn; we kunnen ongebaande wegen inslaan, creatief omgaan met vormen en inhouden.

Kerkgebouw: Westsingel 30, 3811 BB (coördinatie beheer: mw. T. Boudestein, tel. 06-10531458, na 17:00 uur)
Predikant: mw. ds. A.B. Liebich, tel. 033-2583613
Website: www.johanneskerk.nl

Nieuwe Kerk

De Nieuwe Kerk wil een geloofsgemeenschap zijn die gericht is op de ontmoeting met Jezus Christus, de ontmoeting met elkaar en de ontmoeting met de omgeving. Daarbij verlangen we ernaar om te groeien in Christus, zijn liefde bekend te maken en zijn wereld te dienen. Dat klinkt misschien nog abstract, maar deze kernwoorden zijn een samenvatting van het vieren van de eredienst en van de sacramenten en van een geheel aan activiteiten. Deze variëren van bijbelstudie- en gesprekskringen, Alpha-cursussen, jeugd- en jongerenwerk, diaconale hulp en open maaltijden tot ouderenpastoraat en uiteenlopende vormen van kerk-zijn-voor-de-buurt.

Kerkgebouw: Leusderweg 110, 3817 KD, tel. 033-4618232
Predikant: ds. G.A. Kansen, tel. 033-7370010
Website: www.nieuwekerkamersfoort.nl

Sint-Joriskerk

Wij zijn kerk in het hart van de stad. Een gemeente van Jezus Christus, die zich beweegt in de stroom van de gereformeerde belijdenis van de kerk en zich daarom betrokken weet bij de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Centraal in de erediensten staat de Woordverkondiging. Dicht bij de Bijbel zelf wil de wijkgemeente vorm en inhoud geven aan haar missionaire en diaconale roeping, in het bijzonder voor het gebied rondom de Sint-Joriskerk, de binnenstad.

Kerkgebouw: Hof 1, 3811 CJ, tel. 033-4616178
Predikant: vacant
Website: www.sintjoriskerk-amersfoort.nl

Amersfoortse Zwaan

De lutherse traditie krijgt vorm in een gemeenschap van lutheranen uit Amersfoort en wijde omgeving en ieder ander die zich aangetrokken voelt tot de kleinschalige, open geloofsgemeenschap hartje binnenstad. Luther staat bekend om zijn Schriftstudie en uitleg, maar hij blijft steeds betrokken op het dagelijks leven van mensen. Dat voorbeeld willen we volgen. De Lutherse Kerk is ook een zingende en vierende kerk, wat tot uiting komt in veel aandacht voor liturgie en voor muziek. Door het project ‘De Amersfoortse Zwaan’ wil de Protestantse Gemeente Amersfoort de lutherse traditie in Amersfoort gestalte geven.

Kerkgebouw: Langestraat 61, 3811 AC, (voor verhuur: Melina Böhne, 0620088265)
Predikant: mw.ds. M.D. van Loo, tel. 033-2850401 / 06-40700966
Website: amersfoortsezwaan.nl

Hoogland / Amersfoort-Noord

Naast de wijkgemeentes die aangesloten zijn bij de PGA, bestaat er ook het samenwerkingsverband Protestantse gemeente Hoogland / Amersfoort Noord. De volgende kerken zijn hierbij aangesloten: De Veenkerk, De Herberg, De Inham en Het Brandpunt. Zie voor meer informatie: Lopend Vuur. Tot slot is er ook nog Kruispunt Vathorst, een samenwerkingsgemeente van PKN, CGK en NGK.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken