Het werk van de kerk voor kwetsbare mensen wordt diaconaat (dienstbetoon) genoemd. Vrijwilligers zetten zich in voor mensen die te maken hebben met armoede, isolement, vluchteling zijn, mantelzorgers, dakloosheid, schulden of die door andere oorzaken hulp of hoop nodig hebben. Het diaconaat laat zien dat geloof en dagelijks leven alles met elkaar te maken hebben.

Elke wijkgemeente heeft een eigen diaconie. Deze bestaat uit een aantal mensen (diakenen) die het werk voor kwetsbare mensen rondom de gemeente in kaart brengt en organiseert. Wie in de problemen is geraakt door geldgebrek, schulden of dakloosheid of door andere oorzaken even niet meer het hoofd op eigen kracht boven water kan houden, kan een beroep doen op de diakenen van de kerk. Zij kunnen op verschillende manieren hulp organiseren.

Het werk van de diaconie wordt door vrijwilligers gedaan. Waar nodig kunnen zij verwijzen naar of samenwerken met hulpverlenende instanties. Diaconale hulp is altijd van tijdelijke aard.

Diaconale wegwijzer

Diakenen, predikanten, pastoraal werkers en anderen binnen en buiten de kerk zijn soms op zoek naar adressen van instanties en personen die informatie kunnen geven of hulp bieden aan mensen die dat nodig hebben. Waar vind je crisisopvang, schuldhulpverlening, financiële bijstand, sociale en maatschappelijke hulp, inloophuizen, kleding- en voedselhulp?

In de Diaconale Wegwijzer, een productie van de diaconie van de PGA, is een uitgebreid overzicht te vinden. Bij het samenstellen is dankbaar gebruik gemaakt van de Gemeentegids Amersfoort. Naast organisatie in Amersfoort en de regio is een aantal provinciale en landelijke instellingen opgenomen.

Het IBAN-nummer van de diaconie is: NL20 INGB 0000 1396 31

Start met typen en druk op Enter om te zoeken