We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag. Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Jouw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missioniare projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten. Daarom is er de actie Kerkbalans.

Kerkbalans is de grootste financiële inzamelingsactie van Nederland. In de Protestantse Gemeente Amersfoort organiseert elke wijkgemeente zelf de actie in januari/februari. Vrijwilligers brengen enveloppen rond, met daarin een brochure, een brief én een reactieformulier. Dat formulier wordt vervolgens weer opgehaald. En dan breekt een spannend moment aan: krijgen de wijkgemeenten hun begroting rond op grond van de toegezegde bedragen?

Hieronder vind je per wijkgemeente een korte toelichting. Wil je meer weten over hoeveel geld er nodig is? Of wat er met je bijdrage wordt gedaan? Download dan de informatiefolder!

Adventkerk

Geef voor je stad

Er gebeurt heel veel in de Adventkerk. En we willen heel graag dat dat zo blijft. Daarvoor is de inzet van heel veel mensen nodig. Daarvoor is gebed nodig. En daarvoor is geld nodig. De jaarlijkse Actie Kerkbalans is van groot belang voor onze gemeente. Zonder uw bijdrage lukt het niet. Doet u weer mee?
Bergkerk

Geef voor je stad

Sinds 2017 is er in de Bergkerk een nieuw beleidsplan met als naam “Cirkels van verbondenheid”. Hiermee willen we benadrukken het belang van verbinding tussen mensen onderling en tussen generaties, binnen en buiten de Bergkerk.

We willen daar vanuit de inkomsten uit kerkbalans graag blijvend in investeren. Geld is er nodig voor het bezoek- en kringwerk, voor de kunstexposities, voor kerk en theater, voor muziek op de Berg, voor bergrede en symposium, voor bergkring en gesprek in de morgen etc.; er gebeurt veel in de Bergkerk.

Wij rekenen op jouw steun en bijdrage.

De Bron

Geef voor je kerk

Het geld dat u geeft aan Kerkbalans is een investering in keuzes. Een investering in de kerk van nu én in de kerk van morgen. Een investering in uzelf en in de generaties die nog komen. Het onderstreept het belang van Kerkbalans, uw bijdrage is hard nodig.

We zien het ledental jaarlijks teruglopen en merken dat dit ook steeds weer forse financiële consequenties heeft. Vooral omdat juist de oudere gemeenteleden die ons ontvallen een belangrijk financieel aandeel leveren. Daarom doen we een oproep aan u allen om ruimhartig bij te dragen!

De Brug

Geef voor je stad

Wie geeft doet dat niet zomaar. Je geeft met een reden, een doel. In onze gemeente wordt veel gegeven. In tijd en aandacht, in gebed, in geld. We geloven dat God mensen aan elkaar geeft om naar elkaar om te zien, daarom geven we liefde en aandacht en geld aan de diaconie. We weten dat God luistert als we bidden, daarom bidden we voor de gemeente én voor onze stad. We willen elkaar als gemeente ontmoeten in een warm gebouw, daarom geven we geld voor onderhoud en energie.

Als kerk in Amersfoort geloven we dat we er niet zijn voor onszelf, de mensen die we op zondag ontmoeten, maar dat we er óók zijn voor de stad. We voelen ons betrokken bij de wijk waarin De Brug staat. Veel van onze gemeenteleden wonen in die wijk, maar de Brug is ook op andere manieren aan de wijk verbonden.

De Hoeksteen

Geef voor je kerk

We zijn een gemeente die kerk in de wijk wil zijn. Dat zijn we in de wijk Schothorst waar ons gebouw staat. Maar ook van daarbuiten weten mensen ons te vinden. In de toekomst willen we graag kerk blijven. Een groep van mensen, die bij elkaar komen om het geloof te delen, naar elkaar te luisteren, met elkaar op te trekken, en door samen door het leven te gaan.

De Kerkbalans-bijdragen van gemeenteleden vormen de belangrijkste inkomstenbron van de Hoeksteen. Uw steun is dus onmisbaar! Want met uw kerkbalans-bijdrage maakt u het mogelijk dat we ook komend jaar weer samen kerk zijn in de Hoeksteen.

Emmaüskerk

Geef voor je stad

De Emmaüskerk is een huis in de buurt, van en voor jong en oud. Er is altijd wat te doen! Het is een plek om te luisteren en te zingen. Om te vieren en te rouwen. Om samen te eten en te drinken. Om te geven en te ontvangen. Om toegerust te worden tot present zijn buiten de kerk.

Fonteinkerk

Geef voor je stad

Duidelijker dan ooit heeft de Fonteinkerk ervoor gekozen kerk voor de wijk, voor de buurt te zijn. Want de kerk is niet een soort reservaat voor mensen die ‘nog’ geloven. Als dat zo was, konden we beter de deuren dichthouden, zodat de ‘boze buitenwereld’ geen kans krijgt. Maar daarmee zouden we ook de kern van waar het om gaat in de kerk verloochenen. Immers, de kerk heeft een opdracht, een roeping zo u wilt. Dat kan wat hoogdravend klinken, maar zo bedoelen we het niet. Want we zijn ons maar al te bewust van onze kwetsbaarheid.

Nieuwe Kerk

Geef voor je stad

Ons kerkgebouw aan de Leusderweg is al sinds de jaren twintig van de vorige eeuw een bekende verschijning en ontmoetingsplek voor velen. Elke zondagochtend luiden de klokken en gaan de oude deuren wijd open om vaste bezoekers en nieuwsgierige voorbijgangers te verwelkomen. Maar ook op bijna alle andere dagen van de week gaan deuren open zodat mensen elkaar en God kunnen ontmoeten.

Als we iets organiseren, doen we het liever niet, dan slecht. Maar al die activiteiten kosten natuurlijk geld, dat wij als kerk zelf bij elkaar moeten brengen. Het onderhoud en de energiekosten van ons mooie, maar oude gebouw, de predikant die we zoeken, alle materialen en apparatuur. Een kerk krijgt geen subsidie van de overheid en ontvangt ook geen geld voor toegangskaartjes of vaste contributies. We vinden dat iedereen in het kerk-zijn moet kunnen delen, zonder financiële drempels.

Sint Joriskerk

De kerk geeft, geef voor je kerk!

Midden op het Hof staat de Sint Joriskerk. Niet te missen als je op de markt je boodschappen doet of op een terras geniet van een hapje en een drankje. In het gebouw heerst een weldadige stilte en je waant je al snel terug in de tijd.

Maar er is meer! De Sint Joriskerk leeft. Er zijn zondags kerkdiensten en doordeweeks worden er vele activiteiten georganiseerd. Het is een kerk die geeft om de stad en een kerkelijke gemeente huisvest die toekomst heeft!

Het thema van de actie Kerkbalans 2018 is Geef om je kerk! De wedervraag is net zo belangrijk: wat geeft de Sint Joriskerk jou? Een plek vol historie, een plek om naar muziek te luisteren of juist de stilte op te zoeken? En wat geeft de Sint Jorisgemeente jou? Bezinning? Ontmoeting?

Amersfoortse Zwaan

Amersfoortse Zwaan

Hartverwarmend is het om te merken dat zoveel mensen iets willen doen voor de Amersfoortse Zwaan! Sommigen steunen ons met een gift, anderen met vrijwilligerswerk, hun aanwezigheid en hun meedenken of een bemoedigend kaartje… Dank daarvoor!

Wilt u van betekenis zijn voor de Amersfoortse Zwaan? Geeft u dan een incidentele gift.

Toelichting van het Kerkelijk Bureau

Voor jouw wijkgemeente

De begroting hieronder is die van de totale Protestantse Gemeente Amersfoort. Elke wijkgemeente is zelf verantwoordelijk voor de eigen inkomsten en uitgaven. Daarnaast draagt elke wijk een deel van de centrale kosten (zoals kerkblad, Kerkelijk Bureau etc.). Jouw bijdrage aan de Actie Kerkbalans gaat naar je eigen wijkgemeente!

Belastingdienst

Jouw bijdrage aan Kerkbalans kun je als gift opvoeren bij de aangifte inkomstenbelasting. De Protestantse Gemeente Amersfoort heeft een ANBI-beschikking. Nog meer belastingvoordeel heb je als je een schenkingsovereenkomst aangaat. Meer informatie vind je op de pagina Belastingvrij schenken.

Richtlijn

Heb je behoefte aan een richting om je bijdrage te bepalen? Een voorstel:

  • Als je netto jaarinkomen minder is dan € 10.000, geef dan wat je kunt missen.
  • Als je netto jaarinkomen meer is dan € 10.000, geef dan tenminste 3% van je netto jaarinkomen.

Meer informatie

Vraag meer informatie bij je wijkgemeente of bij het Kerkelijk Bureau (tel. 033-4610441).

begroting-pga-kerkbalans-2018

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X