We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag. Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Jouw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missioniare projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten. Daarom is er de actie Kerkbalans.

Kerkbalans is de grootste financiële inzamelingsactie van Nederland. In de Protestantse Gemeente Amersfoort organiseert elke wijkgemeente zelf de actie in januari/februari. Vrijwilligers brengen enveloppen rond, met daarin een brochure, een brief én een reactieformulier. Dat formulier wordt vervolgens weer opgehaald. En dan breekt een spannend moment aan: krijgen de wijkgemeenten hun begroting rond op grond van de toegezegde bedragen?

Hieronder vind je per wijkgemeente een korte toelichting. Wil je meer weten over hoeveel geld er nodig is? Of wat er met je bijdrage wordt gedaan? Download dan de informatiefolder!

Adventkerk

Mijn kerk leeft

Er gebeurt heel veel in de Adventkerk. En we willen heel graag dat dat zo blijft, of zelfs nóg meer wordt. Daarvoor is de inzet van heel veel mensen nodig. Daarvoor is gebed nodig. En daarvoor is geld nodig. De jaarlijkse Actie Kerkbalans is van groot belang voor onze gemeente. Zonder jouw bijdrage lukt het niet. Doe je weer mee?

Bergkerk

Mijn kerk concreet

Ook dit jaar houden wij voor de Bergkerk de actie Kerkbalans. De inkomsten van Kerkbalans zijn cruciaal voor het invullen van de drie kernen van het gemeenteleven in de Bergkerk: Vieren, Leren en Dienen.

We willen daar vanuit de inkomsten uit kerkbalans graag blijvend in investeren. Geld is er nodig voor het bezoek- en kringwerk, voor de kunstexposities, voor kerk en theater, voor muziek op de Berg, voor bergrede en symposium, voor bergkring en gesprek in de morgen etc.; er gebeurt veel in de Bergkerk.

Wij rekenen op jouw steun en bijdrage.

De Bron

De Bron staat open…

In DE BRON valt iets te vieren, te gedenken, te beleven of te doen. Kerkdiensten op zondagmorgen en op hoogtijdagen. Een viering op trouw –en gedenkdagen. Een waardige afscheidsdienst bij een uitvaart. Ontmoetingen bij koffie en maaltijden doordeweeks. Nadenken over geloof en levensvragen in een film-, lees- of gesprekskring. Bezinning en actie om geloof en samenleven te verbinden.

In DE BRON zijn we geen besloten gezelschap, alleen onder elkaar. Mensen worden bezocht om mee te leven bij hoogte- en dieptepunten. Hulp wordt geboden waar mensen vastlopen in geldzaken of administratieve rompslomp. Vanuit de kerk wordt medeverantwoordelijkheid genomen voor de buurt en de stad.

Zo’n open deur mag wat kosten! Daarom Kerkbalans 2016 om DE BRON open te houden. De bijdragen van leden en andere betrokkenen zijn nodig. Het geld wordt goed besteed.

De Brug

Mijn kerk inspireert

Wat inspireert ons in de kerk en wat is deze ons waard? Met jouw bijdrage investeer je in de opbouw van Gods kerk en in de samenleving van onze Bruggemeente. Om te blijven inspireren is geld nodig. Het wegvallen van bijdragen omdat leden overlijden of vertrekken, wordt niet geheel gecompenseerd door bijdragen van nieuwe leden. Daarom vragen we je, als dit mogelijk is, om meer te geven dan in 2015 en als ’t kan een minimale bijdrage van € 50,-. Dan kan ook De Brug een inspirerende en financieel gezonde gemeente blijven.

De Hoeksteen

Mijn kerk stimuleert

Kerken ontvangen geen subsidie. Ook De Hoeksteen moet alle activiteiten dus bekostigen uit bijdragen van mensen die haar een warm hart toedragen.

Emmaüskerk

Waar wordt mijn geld voor gebruikt?

Wat gebeurt er eigenlijk met jouw bijdrage? Een belangrijk deel is bestemd voor personele kosten. Het belangrijkste deel daarvan betreft het pastorale werk in en om de Emmaüskerk: onze predikant, de kerkelijk medewerker, de gast-predikanten. Maar ook de organist krijgt een vergoeding. ‘’Vroeger’’ (tot nog maar enkele jaren geleden) stond er in dit rijtje ook: de koster. De gemeente heeft meer dan 80 jaar een koster kunnen bekostigen. Maar dat ging niet meer omdat de gemeente te klein werd.

Gelukkig is er nu een ploeg vrijwillige kosters die deze belangrijke taak vervult.
Een andere belangrijke post vormen de kosten van het gebruik van het kerkgebouw. Het gebouw moet onderhouden worden en dat is vaak een kostbare aangelegenheid. Ook het verwarmen van het gebouw kost natuurlijk geld. Kortgezegd: met jouw bijdrage zorg je dat de kerk haar werk kan doen.

Fonteinkerk

Wat is de kerk je waard?

Ja, ook dit jaar vraagt de Fonteinkerk je weer een financiële bijdrage toe te zeggen. Want de kerk leeft van de wind, maar kan niet van de wind leven. Bezig zijn met de financiële kant van het kerkelijk leven kan ook heel inspirerend zijn. Onze kerkrentmeesters steken er veel energie in. Geef ze er iets voor terug, namelijk het dankbare besef: hier doe ik het voor!

De gemeenteleden worden binnenkort per e-mail geïnformeerd over Actie Kerkbalans 2016.

Nieuwe Kerk

Mijn kerk verbindt

Onze gemeente verbindt ons met God en met elkaar door de activiteiten die we als gemeente organiseren. Deze activiteiten moeten wij als gemeente zelf bekostigen en daarvoor is jouw bijdrage essentieel. De informatiefolder laat enkele activiteiten en projecten van onze gemeente zien waaraan je bijdraagt met Actie Kerkbalans 2016.

Sint Joriskerk

Mijn kerk bouwt

Bouwen aan de gebouwen is één, maar bouwen aan de gemeente is een ander verhaal. Daar komt veel bij kijken. In 2015 hebben we een nieuw beleidsplan opgesteld. In het beleidsplan staan 38 actiepunten die we de komende vier jaar met elkaar gaan oppakken. Een van de grote punten waarmee we gaan beginnen is het opzetten van de wijkkringen. In de wijkkring willen we naar elkaar omzien en met elkaar praten over het geloof. Het gaat om de ‘ontmoeting’. We willen elkaar beter leren kennen; nieuwe gemeenteleden de kans bieden om te integreren en de kloof tussen oud en jong overbruggen. Via de wijkkring willen we ook iets betekenen voor onze directe omgeving.

Wij willen dus blijven bouwen. Maar wij zeggen dit in het volle bewustzijn dat er maar Eén is die echt bouwt en dat we blij en dankbaar zijn dat wij hierbij mogen helpen. Helpen kan op veel manieren. Bouw je mee?

Amersfoortse Zwaan

Amersfoortse Zwaan

Hartverwarmend is het om te merken dat zoveel mensen iets willen doen voor de Amersfoortse Zwaan! Sommigen steunen ons met een gift, anderen met vrijwilligerswerk, hun aanwezigheid en hun meedenken of een bemoedigend kaartje… Dank daarvoor!

Toelichting van het Kerkelijk Bureau

Voor jouw wijkgemeente

De begroting hieronder is die van de totale Protestantse Gemeente Amersfoort. Elke wijkgemeente is zelf verantwoordelijk voor de eigen inkomsten en uitgaven. Daarnaast draagt elke wijk een deel van de centrale kosten (zoals kerkblad, Kerkelijk Bureau etc.). Jouw bijdrage aan de Actie Kerkbalans gaat naar je eigen wijkgemeente!

Belastingdienst

Jouw bijdrage aan Kerkbalans kun je als gift opvoeren bij de aangifte inkomstenbelasting. De Protestantse Gemeente Amersfoort heeft een ANBI-beschikking. Nog meer belastingvoordeel heb je als je een schenkingsovereenkomst aangaat. Meer informatie vind je op de pagina Belastingvrij schenken.

Richtlijn

Heb je behoefte aan een richting om je bijdrage te bepalen? Een voorstel:

  • Als je netto jaarinkomen minder is dan € 10.000, geef dan wat je kunt missen.
  • Als je netto jaarinkomen meer is dan € 10.000, geef dan tenminste 3% van je netto jaarinkomen.

Meer informatie

Vraag meer informatie bij je wijkgemeente of bij het Kerkelijk Bureau (tel. 033-4610441).

kerkbalans-amersfoort-2017

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X